Fonts

La falconeria va ser una activitat molt present en la societat baixmedieval i renaixentista i, com a conseqüència, va deixar la seua empremta en molts àmbits i uns reflexos materials i textuals que ara es converteixen en valuoses fonts per a l’estudi de la seua història. El projecte d’investigació FalconAr preveu l’exploració sistemàtica d’aquests registres com a base per a l’estudi de la història de la caça amb ocells. En aquesta secció s’enumeren les principals fonts amb les quals treballem, i n'oferim alguna informació addicional.

Tractats de falconeria

Una de les fonts més importants per a l’estudi de la falconeria medieval la constitueixen els mateixos tractats de caça amb ocells.

Tenim constància de la circulació de moltes d’aquestes obres tècniques pels territoris de la Corona d'Aragó, on, a més d’algunes traduccions, també es van compondre obres originals en les diverses llengües en ús en aquest territori, fonamentalment català, italià i occità.

Alguns d’aquests tractats ja han sigut editats –amb millor o pitjor fortuna–, de manera que un dels objectius del nostre projecte d’investigació és aconseguir que tots ells compten amb edicions crítiques adequades, fer una revisió de les existents i una publicació dels textos que romanen inèdits.

Addicionalment, inclourem en aquest web versions electròniques de les transcripcions fixades dels tractats, de manera que puguen consultar-se en línia.

Documents d’arxiu

La documentació d’arxiu és una altra de les fonts fonamentals per a l’estudi de la falconeria en l’Edat Mitjana i el Renaixement. Un dels seus majors interessos radica en el fet que ens ofereix informació relacionada amb aquesta activitat que està absent en els tractats, especialment sobre els aspectes socials.

Seguint i aprofundint en la pauta marcada per alguns investigadors que ja van recopilar abundant documentació d’arxiu relacionada amb la falconeria en diversos territoris de la Corona d'Aragó, FalconAr té com un dels seus objectius fonamentals ampliar i sistematitzar la cerca de documents que aporten informació sobre la caça amb ocells, i fer-ne cerques en els nombrosos arxius històrics on es conserven.

Aquesta tasca, que actualment es troba en plena fase de desenvolupament, comporta la incorporació d’aquests documents a una base de dades que ha sigut dissenyada i creada a aquest efecte i que permet recuperar la informació per al seu estudi de manera eficient.

Literatura i altres fonts textuals

La falconeria es va inserir en els versos dels poetes i en les metàfores de la prosa dels escriptors i amb això va deixar la seua petjada en la literatura. Aquests detalls han sigut estudiats i explotats de manera més o menys detallada o sistemàtica en algunes llengües, com el francés, l'alemany o l'anglés, per a determinats períodes.

Altres fonts textuals com ara bestiaris, enciclopèdies, llibres d’agronomia, cròniques i sermons, entre altres, també ofereixen informació rellevant per al coneixement de la caça amb ocells en el període medieval a la Corona d’Aragó.

En l’àmbit de la literatura catalana comptem amb alguns estudis puntuals, que, lluny d’esgotar la investigació, posen en relleu les possibilitats que aquestes fonts ofereixen per a l’estudi de la falconeria. D’aquesta manera, la localització d'aquestes fonts, la seua catalogació i incorporació a una base de dades constitueix un altre dels objectius de FalconAr.

Iconografia

Sens dubte, una de les fonts menys explotades per a l’estudi de la falconeria ha sigut la iconografia, les representacions d’ocells, de falconers o d’escenes de caça en algun dels múltiples suports i tècniques que es van emprar durant l’Edat Mitjana i el Renaixement, com són frescos, escultures, tapissos, miniatures, vidrieres, olis, etc. Coneixedors de l’existència d’un projecte de localització i catalogació de representacions relacionades amb la falconeria en tot l’àmbit europeu i la seua incorporació a una base de dades (FalconIcon), desenvolupat pel professor Baudouin Van den Abeele, des de FalconAr plantegem uns objectius similars per a l’àmbit més limitat de la península Ibèrica i de la Corona d’Aragó, i aspirem a una fructífera col·laboració entre tots dos projectes.

Objectes (fonts materials)

Malgrat el gran nombre de capells, cascavells, guants o gits que es van elaborar i van emprar els caçadors durant l’Edat Mitjana i el Renaixement, molt pocs d’aquests objectes han sobreviscut fins als nostres dies. Tal vegada degut a la seua escassetat, aquests instruments a penes han sigut objecte d’estudi per a la investigació de la història de la falconeria, malgrat la gran utilitat de prendre’ls en consideració per a completar la informació proporcionada per textos i imatges i, amb això, arribar a una adequada comprensió d’alguns aspectes de la història de la caça amb ocells. Per això, en FalconAr hem iniciat la cerca d'aquests objectes conservats en diversos museus europeus i col·leccions privades per a la seua incorporació a una base de dades que permeta un estudi exhaustiu d’aquesta font per a la investigació.

Universidad de Alicante
Institut interuniversitari
Universitat de Valencia
Institut Lopez Piñeiro